Het loont om naar IoT toepassingen te kijken. 51% van bedrijven welke IoT toepassen zien hun omzet stijgen.
19 september 2018 
6 min. leestijd

Het loont om naar IoT toepassingen te kijken. 51% van bedrijven welke IoT toepassen zien hun omzet stijgen.

De afgelopen week kwam een ietwat verontrustend rapport naar buiten, van een onderzoek dat uitgevoerd is door Vodafone. Dit trendonderzoek, dat inmiddels jaarlijks door de Nederlandse netwerkgigant wordt uitgevoerd, heeft tot doel om specifiek te kijken naar hoe Nederlandse bedrijven ‘inhaken’ op de nieuwste IoT ontwikkelingen.

Ook dit jaar weer zijn de Internet of Things activiteiten van ons vaderlandse bedrijfsleven goed onder de loep genomen. En de resultaten waren – wat mij betreft – enigszins verrassend. Alhoewel steeds meer bedrijven er ‘druk mee’ lijken te zijn en steeds meer informatie inwinnen, lopen we wereldwijd nog flink achter in de toepassing ervan.

Een relatief beperkte 3% van de ruim duizend ondervraagde bedrijven gaf aan dat het al IoT-projecten heeft lopen. Afgezet tegen het wereldwijde gemiddelde, is dit best een bittere pil: in het buitenland hebben gemiddeld zo’n 29 procent van de bedrijven IoT toegepast in hun day-to-day business. Even omgezet in keiharde cijfers: dit betekent dat in het buitenland 1 op de 3,5 bedrijven ermee bezig is – tegenover 1 op de 33 bedrijven in Nederland. Slik.

NEDERLAND ALS PROEFTUIN VOOR IOT?

Het moge duidelijk zijn dat dit flink botst met de vaak uitgesproken ambitie van onze overheid om Nederland in te zetten als een proeftuin voor IoT-projecten, daarbij gesteund door, naa

st Vodafone, andere innovatieve bedrijven en initiatieven, zoals Aerea met Sigfox, The Things Network maar natuurlijk ook T-Mobile, KPN en Tele2.

En alhoewel het niet erg benadrukt werd als uitkomst in het rapport, was het vooral een ander cijfer wat nóg kritischer lijkt. Van de ondervraagde bedrijven gaven 7 van de 10 aan dat ze nog helemaal niet of echt nauwelijks nagedacht hebben over manieren waarop zij IoT kunnen toepassen binnen hun bedrijf.

Bizar. Zeker aangezien de bedrijven die het al wél toepassen, het als een enorme meerwaarde ervaren. Een mooie 51% van hen – dus een goeie helft! – zag hun omzet stijgen als direct gevolg van de inzet van deze nieuwe technologie. Dit houdt in dat deze bedrijven een manier hebben gevonden om Internet of Things bruikbaar in te zetten in hun bedrijf om er zo hun winstmodel mee uit te breiden of in hun voordeel aan te passen.

NIET ALLEEN WINST, OOK KOSTENVERLAGING

Natuurlijk is het geweldig als IoT bewust bij kan dragen aan een vergroting van winst, maar daarnaast is er ook nog een tweede argument waarom het absoluut loont om je er als bedrijf in te verdiepen. Dit is de mogelijke kostenbesparing die het met zich mee kan brengen.

Ook dit kwam naar voren uit het onderzoek van Vodafone: 65% van de ondervraagde bedrijven die al met IoT werken, gaf aan dat er – dankzij Internet of Things – een kostenbesparing gerealiseerd is in hun bedrijf. Deze vermindering was gemiddeld tussen de 5% en 10%. En, hiermee samenhangend, gaf 1/3 van hen aan dat de klantervaring met hun bedrijf verder geoptimaliseerd is. Al met al lijkt dit unaniem in het voordeel van het Internet of Things te spreken: het levert in de helft van de gevallen een hogere winst op, in 65% van de gevallen een kostenbesparing, en voor ruim een derde verbetert het de klantervaring.

WAAROM DAN NIET?

Mooie cijfers. Als het hierop aankomt, kunnen wij als Nederland dus zeker meedraaien met de ‘rest van de wereld’. Waar komt dan die on-Nederlandse angst vandaan die ertoe leidt dat nog ruim 93% van de bedrijven er terughoudend tegenover staat? Wat is die onzichtbare barrière of drempel die ons tegenhoudt om deze gok te wagen en ook aanspraak te gaan maken op de enorme voordelen?

Ook dit is nader onderzocht. Het zal niet verrassend zijn dat het voornaamst genoemde argument om er nu nog niet mee te werken, is dat men bang is voor problemen rondom privacy en databescherming (wordt door 39% van de bedrijven genoemd als hun grootste bezwaar).

Niet zo gek, gezien de nadruk die er momenteel gelegd wordt op het zorgvuldig omgaan met data van klanten. Veel bedrijven neigen – al dan niet gedwongen door de GRDP – er steeds meer naar om juist minder data te verzamelen van hun klanten. Toch willen ze tegelijkertijd wél meer gebruik maken van slimme manieren om hun business model te optimaliseren. Een paradox in de puurste vorm: het gebruik maken van IoT zorgt ervoor dat we meer data verzamelen waar we onze activiteiten mee kunnen optimaliseren – maar tegelijkertijd zien we de toenemende data als het grootste gevaar, aangezien de bescherming van zowel de data als de privacy van de klant een heikel punt zal blijven.

Wel kan een verbetering in de databeveiliging leiden tot een hogere penetratie van IoT-processen: zo gaf 13% van de bedrijven aan dat ze graag alsnog aan de slag gaan met IoT zodra er meer zekerheid is over dergelijke beveiliging– en privacyproblemen.

VERDERE FACTOREN

Naast het heet hangijzer van privacy en databescherming, gaven de onderzochte bedrijven nog een aantal andere redenen waarom ze nog geen IoT processen gevestigd hebben. Deze waren veelal financieel en praktisch van aard: zo zijn veel bedrijven nog steeds bang dat het een project zal zijn wat diepe zakken nodig heeft. Een ongegronde, maar begrijpelijke angst.

In het verleden zijn er weliswaar zeer kost-intensieve projecten geweest die uiteindelijk niet genoeg opgeleverd hebben om hun dure ontwikkeling te dekken. Echter is dit tegenwoordig een stuk minder kostbaar. Veel onderdelen en netwerken die nodig zijn voor de technische uitvoer zijn een stuk goedkoper geworden dan eerst, waarbij ook nog in veel gevallen gebruik gemaakt kan worden van reeds bestaande en ontwikkelde oplossingen.

KENNIS VAN IOT

Een laatste angst die regelmatig genoemd wordt, is dat kennis over IoT en haar processen beperkt of geheel niet aanwezig is binnen het bedrijf. Zonder werknemers met expertise in dit onderwerp, of zo denkt men, is er onvoldoende basis om op verder te bouwen. 29% van de ondervraagden geeft aan dat dit gebrek van kennis binnen hun bedrijf een reden is om voor nu af te zien van dergelijke projecten.

Om deze kennis verder aan te vullen, worden meerdere oplossingen aangedragen. Zo geven ruim 35% van de bedrijven aan dat zij met name behoefte hebben aan concrete voorbeelden. Ze willen leren van succesverhalen en mislukkelingen van andere bedrijven, om zo zelf geïnspireerd te raken voor een oplossing die voor hen werkbaar is. Zoals nadrukkelijk onderdeel van de Masterclass van Internet of Things Nederland.

Masterclass IoT

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET TOEPASSEN VAN IOT?

Toch zijn er, ongeacht de beperkte kennis en de angst voor databeveiliging, voldoende redenen om in IoT te investeren. Naast de eerder genoemde verbetering in klant/gebruikerservaring, kan data beter en nauwkeuriger verzameld worden. Ook merken bedrijven die al veel werken met IoT een verbeterde productiviteit van haar medewerkers op, naast een verhoogde duurzaamheid – niet onbelangrijk, in de huidige tijd van vermindering van afval en verhoging van (energie) zuinigheid.

WAT MOET ER NOG GEBEUREN?

Bijna 7 op de 10 Nederlandse bedrijven geven aan dat ze nog niet of nauwelijks nagedacht hebben over de toepasbaarheid van IoT binnen hun industrie. Zorgelijke cijfers, en wonderlijk gezien de duidelijk aantoonbare en kwantificeerbare voordelen. Een relatief klein percentage van bedrijven die er al wél over nagedacht hebben, hebben het ook daadwerkelijk omgezet in actie. De meesten van hen zitten nog ‘vast’ in een fase waar ze hun problemen in kaart brengen, waarbij IoT een oplossing kan bieden.

Wat kan er nu concreet gebeuren om dit proces te versnellen, of desnoods te versoepelen? Veel bedrijven geven aan dat ze nu nog te weinig kennis hebben van het fenomeen. Het zou dus al flink helpen om in het bedrijfsleven gebruik te maken van veel voorbeelden, die gerelateerd zijn aan de successen of mislukkelingen van soortgelijke bedrijven.

Tegelijkertijd geven bedrijven aan dat ze veel behoefte hebben aan begeleiding door IoT specialisten. Zo is in 22% van de gevallen waarbij al actief gewerkt wordt met IoT, een gespecialiseerde IoT-specialist ingehuurd – met name voor het in kaart brengen van een oplossing en het beveiligen van de data.

Wat kunnen we hieruit leren? Twee dingen. Ten eerste, dat het zeker loont om, voor ieder bedrijf, actief in IoT te verdiepen. En ten tweede, met het risico dat dit blog enigszins zelfbedienend wordt: het loont absoluut om hiervoor, teneinde het gat van kennis binnen de onderneming op te vullen, een IoT-specialist in de arm te nemen.

Weg met die on-Nederlandse huiverige houding. Tijd om de rest van de wereld in te halen en voorbij te streven in onze adaptatie van het IoT, om te voorkomen dat – samen met deze techniek – innovatie ook stagneert.

Voor het gehele onderzoek van Vodafone, volg de volgende link: IoT Trendonderzoek Vodafone

Over de schrijver
Digitale Transformatie | Strategisch Advies | Consultant | Trainer | Public Speaker | Auteur Cloud | Telecom | IT | internet of Things | Blockchain | Artificial Intelligence | Cyber Security
Alfred
Door

Alfred

op 28 Jun 2020

Als ik nu al na 2 jaar naar deze website kijk, wordt ik al aardig bang om het feit dat plaatjes al niet eens meer getoond worden, laat staan dat je met IoT goede zaken kan doen! Telkens veranderd er wel wat waardoor jou IoT niet meer werkt, na paar maanden, na 1 jaar of na enkele jaren! Email support is er niet meer, de webbrowser is te nieuw of bedrijf bestaat niet meer? hoe betrouwbaar is IoT dan eigenlijk? ja leuk al die veranderingen, maar tenslotte heb je een hele boel ergernis en je bent dan als klant je geld kwijt. Laten ze eerst maar eens een gratis dienst introduceren die altijd betrouwbaar is, IoT is leuk voor hobby, meer niet!

Reactie plaatsen